Composer 又卡又慢怎么办?中国全量镜像配置方法!

因为Composer和Github是老外的,服务器在国外,所以由于你懂的原因,我们使用Composer引用类库时候非常卡慢。这时候我们一般会用中国镜像,那配置是个大难题,下面给出不用执行任何命令的万能解决方法。

方法一: 修改 composer 的全局配置文件(推荐方式)

这里按照中国镜像官网的说明做,我是没成功过。如果不行的朋友可以按照我说的做,绝对妥妥的。

打开编辑 %userprofile%\AppData\Roaming\Composer\config.json 文件

写入以下内容:

{
    "repositories": [
        {   
            "packagist": false
        },  
        {   
            "type": "composer", 
            "url": "https://packagist.phpcomposer.com"
        }   
    ]
}

方法二: 修改当前项目的 composer.json 配置文件:

打开编辑项目中的 composer.json 文件,在对象中加入以下内容:

"repositories": [
    {   
        "packagist": false
    },  
    {   
        "type": "composer", 
        "url": "https://packagist.phpcomposer.com"
    }   
]

以 laravel 项目的 composer.json 配置文件为例,执行上述命令后如下所示(注意最后几行):

{
    "name": "laravel/laravel",
    "description": "The Laravel Framework.",
    "keywords": ["framework", "laravel"],
    "license": "MIT",
    "type": "project",
    "require": {
        "php": ">=5.5.9",
        "laravel/framework": "5.2.*"
    },
    "config": {
        "preferred-install": "dist"
    },
    "repositories": {
        "packagist": {
            "type": "composer",
            "url": "https://packagist.phpcomposer.com"
        }
    }
}

按照上面其中之一个方法改动后,接下来使用composer就是飞一般的速度了!

不过国内镜像相较于国外,数据更新略有延迟,这也是美中不足吧。。。

  • 标签
  • 发表评论
当前用户:
  • 评论列表
  • 最新文章
  • 最新评论